Praktijk Tree of life

Kerkveldweg 5
6343 RJ Klimmen
06-29887474
treeoflife@mail.com
www.treeoflife.today

KvK nummer: 62216880
BTW nummer: 156419622B01
Bank: NL17INGB0006789520

Privacy verklaring
Tree of life biedt diensten aan op het gebied van coaching en advies. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Tree of life acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij mijn verwerking houd ik mij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperkt zich tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • de verzameling van persoonsgegevens worden bewaard zolang als naar de aard en de inhoud van deze gegevens nodig zijn;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw recht respecteren om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegeven in te trekken;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  In deze privacy verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

  Gebruik van persoonsgegevens:
  Doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt, laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Beroep;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden:
Ik verwerk bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om uw inschrijving te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronischeinspiratiemails/nieuwsbrieven;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om de hiervoor benodigde gegevens op te nemen in de boekhouding t.b.v. de facturering;
 • om coaching verslagen te maken om u tijdens of bij een eventueel vervolgtraject beter te kunnen begeleiden.

  Inspiratiemail en nieuwsbrief:
  Ik bied maandelijks een inspiratiemail aan en incidenteel een nieuwsbrief aan, waarmee ik geïnteresseerden wil inspireren of nieuwtjes, zoals een nieuwe workshop, wil delen. Iedere inspiratiemail of nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Alleen uw voor- en achternaam en e-mailadres worden met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees in mailchimp.
  Dit kan middels het zelf rechtstreeks inschrijven via de website of door het toestemming geven in de overeenkomst.

  Als u een contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Verstrekking aan derden:
  Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Ik zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een
  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast zijn op mijn site social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  Beveiligen en bewaren:
  Tree of life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
  neem dan contact met mij op via treeoflife@mail.com.
  Daarnaast bewaar ik uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens:
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tree of life en heeft u het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar ik over beschik in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- gegevens of
  verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar treeoflife@mail.com.
  Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen in deze privacy verklaring:
  Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-5-2018.

  Contactgegevens:
  Voor vragen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

  Tree of life
  Kerkveldweg 5
  6343 RJ Klimmen
  06-29887474
  treeoflife@m