Praktijk Tree of life
Kerkveldweg 5
6343 RJ Klimmen
06-29887474
treeoflife@mail.com
www.treeoflife.today

KvK nummer: 62216880
BTW nummer: 156419622B01
Bank: NL17INGB0006789520

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: De persoon die onder de naam van Tree of life opereert.
  • Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Tree of life opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
  • Particuliere opdrachtgever: Opdrachtgever die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt.
  • Zakelijke opdrachtgever: Opdrachtgever die in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt alsmede alle opdrachtgevers die een rechtspersoon zijn.
  • Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. Dit kan tevens de opdrachtgever zijn.
  • De overeenkomst: De wederkerige overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tree of life waarin de opdracht en de tegenprestatie van de opdrachtgever worden vastgelegd .
  • Diensten: Alle werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk; vervolgopdrachten en diensten die opdrachtnemer door derden laat uitvoeren.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Opdrachtnemer vrijwaart zich tegen evidente vergissingen of fouten in de offerte. Een beroep hierop is ook mogelijk na aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, met dien verstande dat dan in overleg wordt getreden om een nieuwe bepaling vast te stellen die zoveel als mogelijk in overeenstemming is met de bedoelingen van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 4. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding
1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de coachee.
2. De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich naar beste vermogen inzetten. De coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij in de overeenkomst daarvan wordt afgeweken.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke opdrachtgevers.
2. De verschuldigde kosten worden na het consult in rekening gebracht.
3. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden
1. Bij annulering door opdrachtgever/coachee van coaching- en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever/coachee 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

Artikel 9. Opzegging overeenkomst
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk.

Artikel 10. Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens
1. Gesprekken tussen opdrachtnemer en de coachee zijn strikt vertrouwelijk.
2. Opdrachtnemer zal, indien de coachee niet zelf de opdrachtgever is, aan de opdrachtgever geen mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, behoudens schriftelijk verleende toestemming door de coachee.
3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor het geval de coachee verzuimt.
4. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).
Opdrachtgever stemt hiermee in en draagt er zorg voor dat coachees zijn geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en daarmee instemmen. Persoonsgegevens worden door opdrachtnemer, behoudens wettelijke verplichtingen, niet aan derden verstrekt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.  De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid voor directe schade, met een maximum van de opdrachtwaarde over ten hoogste zes maanden voorafgaande aan het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal binnen acht dagen de ontvangst bevestigen. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld.
2. Geschillen zullen zo veel als mogelijk in goed overleg worden opgelost. Als dat niet mogelijk is worden zij voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.